Prøver av ikke-drivstoff (Olje, kjølevann, kontrollvæske, bop-væske og annet -analyser) (OCM):

Rapporter kommer med vurdering av resultater

Symbol Forklaring
OK: Alle analyseverdier er vurdert som normale,
Ingen tiltak bør være nødvendig basert på utførte analyser.

 

Varsel: En eller flere resultater er vurdert som unormale,
men det er mindre sannsynlighet for system eller produktproblemer
basert på våre funn.

 

Kritisk: En eller flere resultater er vurdert som kritiske og vil
kunne påvirke drift og funksjonalitet. Dette kan igjen resultere
i komponentskade og maskinhavari.

Vurderinger:

En vurdering av resultater er basert på historiske verdier for prøvepunktet, erfaringer, tilsvarende prøver av systemer, endringer av verdier og evt. grenseverdier om dette foreligger. Vurderinger er utført etter beste skjønn, men er en vurdering og ikke et fasitsvar.
Vurderinger og fortolkninger er ikke utført akkreditert og er ikke en del av akkrediteringsomfanget.
Invicta AS tar ingen ansvar for handlinger utført basert på disse vurderinger.
Grenseverdier (Referanse på rapport) som benyttes er enten oppgitt fra utstyrsleverandør, oljeleverandør eller Invicta AS. Informasjon om dette fås på oppfordring


Drivstoffanalyser (FUEL):

For aviation fuel/flydrivstoff (Jet A-1) blir resultatene sammenlignet med en teoretisk beregnet verdi og vurdert opp mot gjeldende kravspesifikasjoner (DEF-STAN 91-091 / AFQRJOS Checklist, latest issue), Aksepterte variasjoner i testresultater er beskrevet i EI JIG 1530, siste utgave.

Drivstoff og fyringsprodukter vurderes opp mot kravene beskrevet i Norsk Bransjestandard for drivstoff og fyringsprodukter, NS-EN 228, NS-EN590, ISO 8217, NS-EN 14214, NS-EN 15940 eller annen relevant standard


Alle rapporter:

Alle vurderinger og fortolkinger av resultater er utført av autorisert personell. Personen som har totalvurdert resultatene har signert rapport med navn (elektronisk)

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til under vurdering av resultater

Prøveinformasjon:
Prøveinformasjon, prøvemerking og kundekommentarer på rapporten er informasjon mottatt fra prøvens avsender. Forbehold om at informasjon mottatt av prøvesender er korrekt, og at denne informasjon kan påvirke gyldigheten av vurderingen.

Endring / revidering av rapporter:
Reviderte rapporter frigjøres med prøvenummer-punkt-revisjonsnummer. Eksempel når rapport 555666 revideres første gang, vil prøvenummer bli 555666.1
Hva som er revidert og hvorfor kommer frem i rapporten. Reviderte rapporter erstatter alltid originalt utsendt rapport.

Måleusikkerhet i enkelte analyser er listet opp her

Metode Måleusikkerhet Enhet Kommentar Inngår i NS-EN ISO/IEC 17025:2017 akkreditering
pH i Kjølevæske (SOP028 / ASTM D1287-20 (pH 7 – 10) +/- 0,5* ingen Endret 31.03.2023 Ja
         
         

* Expandert måleusikkerhet U og konfidensnivå 95% (ekspandert faktor k=2)

Kjølevæsker:

For at vurdering skal stemme best mulig med analysert produkt er det svært viktig at prøver merkes med korrekt produkt.

Invicta AS vurderer resultater etter intern spesifikasjon (Invicta: Tolking og informasjon om kjølevæsker #542). Denne spesifikasjon er intern, og er utviklet basert på over 30 års erfaring med kjølevæskeanalyser, samt dokumentasjon fra forskjellige kjølevæskeprodusenter og analyselaboratorium. Utdrag fra spesifikasjonen kan sees i denne tabellen (gjelder pH i kjølevæske).
En del produkter har egne beslutningsregler på hvilke verdier som er akseptable (disse overgår da Invictas interne spesifikasjon – når kjent)

pH i kjølevæske

Kjølevæske type/Vurdering: Rød (kritisk) Gul (varsel) Grønn (normalområde) Gul (varsel) Rød (kritisk)
OAT – Longlife ≤5,9 6,0 – 6,9 7,0 – 9,5 9,6 – 10 ≥10,1
IAT ≤5,9 6,0 – 8,4 8,5 – 11 11,1 – 12 ≥12,1
Hybrid/HIAT/ukjent ≤4,9 5,0 – 6,9 7,0 – 11 11,1 – 12 ≥12,1

 

 

 

Kommentar:
Noter: «≥» betyr større enn eller lik, og «≤» betyr mindre enn eller lik.

Samsvarserklæring og beslutningsregler finner du informasjon om her: (link)
Hvor aktuelt benyttes Simple Accept som beslutningsregel såfremt ikke annet er avtalt med kunde. Kontakt oss om dere har andre behov ifb. beslutningsregler.