Kompressorolje

Generellt:
Det finnes mange ulike kompressortyper som har ulike krav til smøremiddelets slitasjehemmende egenskaper, viktigst er likevel kjemiske og fysiske utfordringer smøreoljen utsettes for gjennom kompresjons prosessen.

Består av en baseolje og tilsetninger.
Baseoljen kan være:

 • Mineralolje
 • Polyalfaolefin (PAO)
 • Alkylbenzen (AB)
 • Di-estere
 • Polyester (POE)
 • Polyglykoler (PG)
 • Fosfatester
 • Silikon

Additiver skal hjelpe med:

 • Redusere friksjon
 • Lede bort kompresjonsvarme
 • Tåle høy temperatur, opp til 200°C
 • Oksydasjonsstabilitet
 • Skal ikke emulgere med vann som kondenseres fra luft/medie
 • Bra skummingsegenskaper
 • Bra luftavskillingsegenskaper
 • Viskositet i forhold til oppstartstemperatur og driftstemperatur

 

Kjølekompressor:
Oljen har i oppgave å smøre og kjøle kompressorer i kjøle eller varmeanlegg, da med innblandet kjølemediet (gass). En av de viktigste egenskapene for oljen er å være kompatibel med kjølemediet.

DIN 51503 del 1 kategoriserer oljetypene:

KAA – Olje som er ikke løselig i ammoniakk. Kan være mineralolje eller sytetiske (PAO – polyalfaolefin eller AB – alkylbenzen).
KAB – Olje som er løselig i ammoniakk, hovedsakelig polyalkylenglykol (PAG)
KB – Oljer for karbondioksid (CO2): Polyester (POE) eller polyalkylenglykol (PAG)
KC – Oljer for hele eller delvis fluorinerte og klorinerte hydrokarboner (CFC, HCFC). Hovedsakelig mineraloljer eller alkylenbenzen (AB), men og noe esteroljer (POE).
KD – Oljer for hele eller delvis fluorinerte eller klorinerte hydrokarboner (CFC, FC). Stort sett polyester (POE) eller polyalkylenglykoler (PAG).
KE – Oljer for hydrokarbonbaserte kjølemedier (som propan, isobutan ol). Mineraloljer eller syntetiske varianter (AB, POE, PAO eller PAG).

Analyser:

En analyse av kompressorolje vil kunne avdekke slitasjemetaller, forurensninger og additivelementer, samt kjemiske og fysiske egenskaper i prøven. Ved å sammenligne disse verdiene med nyoljeverdi og/eller tidligere prøver av samme system dannes det et bilde av dagens situasjon.

Eksempler:

Vanninnhold må være lavt, spesielt i kjølekompressorer
Metaller fra slitasje (feks fra skrue)
Syreinnhold i olje pga kjemisk degradering eller sure forurensinger

Kjølemaskin - HVAC (standard)

Analysepakken tar for seg slitasjemetaller, syreinnhold, fuktinnhold og viskositet

Analysekode: HVAC

Luftkompressor (standard)

Analysepakke tar for seg slitasjemetaller, viskositet, syre, vanninnhold

Analysekode: H100

 • ICP OES
 • Syretall
 • Viskositet v/40°
 • Vanninnhold
 • Diagnose/kommentar
Gasskompressor (standard)

Analysepakke tar for seg slitasjemetaller, viskositet, syre, vanninnhold

Analysekode: H100

 • ICP OES
 • Syretall
 • Viskositet v/40°
 • Vanninnhold
 • Diagnose/kommentar
Varnish potensiale (MPC) (opsjon)

Analysen tar for seg potensiale for uløselige partikler å danne belegg på komponenter og overflater (varnish) i systemer. Dette vil typisk kunne forekomme på overflater som har lavere temperatur enn oljen

Analysepakke: MPC

Membrane Patch Colometry: Prøven behandles og filtreres igjennom et membranfilter. Filteret analyseres etter ASTM D7843 hvor det rapporteres et tall (ΔE) som indikerer potensialet i dannelse av belegg (indeks fra 0-100). Rapport vil og inneholde bilde av membranfilteret og % endring i vekt etter preparering

Du bør velge MPC om:

 • Systemvolumet er 2.500 liter eller mer
 • Oljen har vært i bruk over 10.000 timer
 • Turbinoljer, hydraulikkoljer, giroljer, kompressoroljer
 • Mistanke om varnish i systemer
Antioksydanter (RULER) (opsjon)

Standard analyse tar for seg antioksidanter som del av additivpakken (ppm Fosfor og evt. Sink), mens denne analysen måler spesifikt mengde Aminer og Fenoler (som er to viktige antioksydanter som er mye brukt)

Analysepakke RULER

Teknikken måler mengde aminer og fenoler og sammenligner opp mot nyoljeverdi (send alltid med ny/ubrukt olje). Nyoljeverdi (hvor tilstede) er typisk 100% hvor da prøven vil inneholde opp til 100%. Kan brukes til å estimere levetid på disse antioksydantene.

ASTM D6971

Mikroskopiering (opsjon)

Mikroskopiering av partikler i prøven. Vurderes med automatisk mikroskopi, telles og klassifisieres

Analysepakke: MIK1

Antall partikler klassifiseres etter ISO 4406 i følgende kategorier:

 • Reflective particles
 • Regular particles
 • Total particles

I tillegg klassifiseres partiklene etter SAE AS4059 og NAS1638. Rapport inneholder inntil 10 bilder pr kategori (av de største partiklene)

Skriv inn noen linjer om deres behov og vi kontakter deg med forslag.